fbpx

Allmän kurs – vårdsvenska

Allmän kurs på tre nivåer med tillval vårdsvenska för dig som vill arbeta eller utbilda dig inom vård och omsorg.

Vi har plats för drygt 120 studerande varje år, fördelade på olika studienivåer.  Allmän kurs A motsvarar gymnasiets första år, Allmän kurs B det andra och Allmän kurs C det tredje.

Nu har vi också en gren där du kan läsa vårdsvenska! Det är en valbar kurs på de tre studienivåerna och som tar upp begrepp inom anatomi, sjukdomar, munvård, hälsa och friskvård, funktionsnedsättningar och etik och bemötande. Också kulturella aspekter liksom sociala tas upp. I kursen planerar vi för inslag av praktik under andra terminen. Kursupplägget innebär att förmiddagarna och några eftermiddagar ägnas åt basstudier på Allmän kurs (läs under fliken Allmän kurs A-C) medan en del av eftermiddagens lektioner består av profilämnen, t ex vårdsvenska.

Takten i dina studier bestämmer du själv, men vi tydliggör hur farten bör vara för att du ska nå goda resultat. Kanske behöver vi också få dig att stanna upp och reflektera ibland. Vi har lång erfarenhet av att på ett bra sätt hjälpa vuxna studerande att klara studierna. Det övergripande målet på Allmän kurs, oavsett nivå, är att förbättra de studerandes kunskaps- och bildningsnivå och därmed öka deras chanser till vidare studier och på arbetsmarknaden. Varje individ ska få växa som människa.

Grundläggande behörighet

Vår utgångspunkt är alltid att i första hand vägleda dig till en grundläggande behörighet för högskolestudier, vilket innebär att du måste bli godkänd i kurserna svenska 1, 2 och 3, matematik 1a, engelska 5 och 6, naturkunskap 1a1, samhällskunskap 1a1, religionskunskap 1 och historia 1a1. Dessutom ska du sammanlagt ha studerat på gymnasium/vuxengymnasium och/eller folkhögskola i tre år. Vi ser till att du får rätt intyg när du slutar!

Studieomdöme

Du får inte betyg i olika ämnen utan ett helhetsomdöme som beskriver din studieförmåga. Omdömet ges i en sjugradig skala med huvudstegen Utmärkt (4), Mycket god (3), God (2) och Mindre god (1). Mellan dessa finns ytterligare tre halvsteg. Det gäller alla folkhögskolor i Sverige.

Självklart baseras omdömet på dina kunskaper, men också på hur du utvecklas, hur du kan planera och strukturera dina studier och på din förmåga att analysera och reflektera. Studieomdömet visar dina förutsättningar för fortsatta studier och faktorer som social förmåga och lektionsnärvaro vägs också in. För att få ett omdöme krävs att din närvaro på skolan är god och att du slutför alla uppgifter du fått under utbildningen. I annat fall får du ett intyg där det framgår att du varit inskriven vid Allmän kurs.

Intyg

När du studerat ett år på Svf får du ett kursintyg med de ämnen du läst och antalet veckotimmar. Efter avslutade studier får du också ett intyg, ”Intyg för behörighet till högskolestudier”, med de behörigheter du läst in på Svf och med ditt omdöme. Efter avslutade studier får du automatiskt ett omdöme. Det omdömet finns också med på ditt kursintyg för avslutningsåret.

Folkhögskolorna har en egen kvotgrupp för sökande till högskola och universitet. Du har möjlighet att söka i den kvotgruppen om du har ett omdöme från Allmän kurs. Vi förbereder dig också för att skriva högskoleprovet, vilket kan öka dina möjligheter till högre studier. Erfarenheten säger att studerande från folhögskola klarar sig bra på högskolan. Vårt sätt att förmedla kunskap, eller kanske snarare det förhållningssätt till kunskap du får på Svf, passar högskolan bra.

Antagning

Du som söker ska fylla minst 18 år det år studierna påbörjas. I undantagsfall kan du få börja det år du fyller 17, men då ska din hemkommun bevilja skolpeng. Du som haft drog- eller alkoholproblem ska ha varit drogfri minst ett år innan antagning.  Om vi har fler sökande än vi kan ta in, prioriterar vi dig som inte har fullständig gymnasieutbildning eller är arbetssökande. Dessutom är det viktigt om du ansökt före sista ansökningsdag och att din ansökan är komplett.

Kostnader

Du betalar själv din kurslitteratur, 1 500 – 2 000 kr/år, ev kostnader i samband med frilufts- och temadagar samt studieresor. Du kan läsa mer om kostnaderna här.

Hela Allmän kurs

Tvådagars studieresa till Stockholm eller Köpenhamn under hösten, kostnad ca 650 kr för bussresa, logi och frukost. Resan är frivillig, väljer du att inte följa med deltar du i undervisning på skolan.

Allmän C

Europaresa under höstterminen, ingår i kursen. Kostnad ca 3 000 – 5 000 kr, beroende på resmål.

Studiestöd

Studier på Allmän linje ger dig rätt till studiestöd från CSN. Läs mer på www.csn.se.

Upplysningar om Allmän linje

Svf

Telefon: 036-30 69 00
E-post: svf@svf.fhsk.se 

Linjeledare: Sven Gustafsson

Telefon: 036-30 69 65
E-post: sven.gustafsson@svf.fhsk.se

Sidan uppdaterad 12 april, 2021