fbpx

SeQF

SeQF är Sveriges referensram för kvalifikationer och syftar till att synliggöra allt lärande oavsett om det sker genom utbildning, i arbetslivet eller fritiden. Med SeQF kan olika kvalifikationer från både studier och arbetsliv jämföras på ett lättare sätt, både nationellt och internationellt.

Bildning, lärande och kunskap är centrala begrepp i Allmän kurs. Kunskap behövs i ett bildningsarbete, men är inte målet utan verktyget. Kunskapen som formas och utvecklas i undervisning och gemenskap på Allmän kurs rustar människan för ett självständigt liv och uppmuntrar till kritiskt tänkande och aktivt deltagande i samhällslivet. Vi tror att bildning sker i samspel med andra och att det sker i en pågående process som fortsätter efter folkhögskolekurserna. När de egna erfarenheterna bryts mot nya perspektiv och utmanas och prövas mot andra tankar växer vi som människor. Därför arbetar vi mycket med varandra i grupprocesser men också enskilt för att få möjlighet att utveckla, fördjupa och reflektera över det egna lärandet.

Våra övergripande mål är därför att;

  • du efter slutförda studier på Allmän kurs har ökat din bildning och är mer förberedd för livet efter folkhögskolan,
  • du är medveten om din betydelse i samhällsgemenskapen, dina möjligheter, ditt ansvar och dina skyldigheter,
  • du också känner dig stärkt som individ, nått dina studiemål och haft ett meningsfullt år på Södra Vätterbygdens Folkhögskola.

Formella mål

Att du som studerat på grundskolenivå getts möjligheter att uppnå behörighet att studera på gymnasienivå och att du som studerat på gymnasienivå getts möjligheter till att uppnå grundläggande behörighet till högskola, universitet och/eller yrkeshögskola.

Se innehållskrav och omfattningskrav på www.folkhogskola.nu. Du som studerat minst ett år på heltid på Allmän kurs har rätt till ett studieomdöme, läs mer på www.folkhogskola.nu.

Tematiska- och ämnesmässiga mål

Att du utifrån aktuella tematiska och ämnesmässiga studier kunnat tillgodogöra dig, analyserat, diskuterat och påverkat kursinnehållet samt kunnat presentera ditt lärande på olika sätt och i olika form.

Studierna har en koppling till läranderesultat enligt aktuell SeQF-nivå, se nedan, där arbetslaget, den enskilde läraren och kursdeltagaren ansvarar för strävan till det aktuella läranderesultatet.

När du avslutat dina studier på grundskolenivå och uppnått behörighet att studera på gymnasienivå har du med dig kunskaper, kompetenser och färdigheter som motsvarar SeQF nivå 2, se nedan.

När du avslutat dina studier på gymnasienivå och uppnått behörighet att studera på högskola, universitet och/eller yrkeshögskola har du med dig kunskaper, kompetenser och färdigheter som motsvarar SeQF nivå 4, se nedan.

Läranderesultat på SeQF-nivå 2: Allmän kurs grundskolenivå

Kunskaper

Kan visa breddade kunskaper inom ett arbets- eller studieområde.
Kan visa kunskaper om hur fakta kan samlas, sammanställas och redovisas.

Färdigheter

Kan tillämpa angivna regler, metoder och verktyg för att utföra tilldelade uppgifter.
Kan följa instruktioner och beskrivningar inom ett arbets- eller studieområde.
Kan söka och bearbeta fakta inom flera arbets- eller studieområden.

Kompetenser

Kan utföra arbete eller studier med viss självständighet och ta ansvar för enklare uppgifter.
Kan samarbeta under ledning och medverka till gemensamma resultat.
Kan värdera hur de egna uppgifterna utförts.

Läranderesultat på SeQF-nivå 4: Allmän kurs gymnasienivå

Kunskaper

Kan visa fördjupade kunskaper inom ett arbets- eller studieområde.
Kan visa kunskaper om modeller och metoder inom ett arbets- eller studieområde.

Färdigheter

Kan välja och använda relevanta begrepp, teorier, modeller, material, verktyg och metoder inom ett arbets- eller studieområde.
Kan följa instruktioner och utföra definierade praktiska och teoretiska uppgifter inom givna tidsramar.
Kan kommunicera på minst ett främmande språk inom aktuellt arbets- eller studieområde.

Kompetenser

Kan ta initiativ, reflektera, organisera och genomföra arbete och studier självständigt.
Kan självständigt behandla innehåll i ett arbets- eller studieområde som kan leda till vidare lärande och professionell utveckling.
Kan kritiskt värdera och förhålla sig självständig till valet av källor, värdera och dra slutsatser av egna och gemensamma resultat.
Kan ta ansvar i samarbete med andra och i begränsad utsträckning leda och utvärdera andras arbete.

Intyg

När du slutfört dina studier på Allmän kurs och uppnått kompetenser enligt SeQF-nivå 2 eller 4, utfärdar Södra Vätterbygdens Folkhögskola ett intyg över det.

Sidan uppdaterad 25 mars, 2020