Allmän A-C

Känner du igen dig?

– Jag är sugen på att börja plugga igen.
– Jag är trött på att försvinna i stora grupper!
– Jag saknar behörighet för att söka till högskolan eller vill helt enkelt förbättra mina chanser att komma in på högskola…
– Jag behöver av hälsoskäl studera i en anpassad studietakt…
– Jag vill utvecklas och utbyta erfarenheter med människor med olika bakgrund, nationalitet och förutsättningar…

Är svaret på en eller flera av frågorna ”Ja”, så kan Allmän linje på Södra Vätterbygdens Folkhögskola vara något för dig.

Vi har plats för drygt 120 studerande varje år, fördelade på olika studienivåer.  Allmän linje A motsvarar gymnasiets första år, Allmän linje B det andra och Allmän linje C det tredje. Utöver dessa finns en gren för studerande med psykisk ohälsa och två för studerande med ett neuropsykiatriskt funktionshinder.

På den högsta nivån, C, finns en internationell profil. Dels är omvärlds- och europafrågor ofta närvarande i klassrummet, dels åker klassen på en resa till ett europeiskt land, förmodligen under höstterminen. Målet för och längden på resan bestämmer klassen tillsammans. SVF har också ambitionen att alltid ha någon eller några gäststuderande. Tillsammans med dessa kommer du att medverka i något digitalt, nätbaserat projekt tillsammans med något eller några av våra samarbetsorganisationer i andra länder. Ett särskilt utbyte med ett universitet i St Petersburg skapar också möjlighet för dig att göra en veckolång resa dit under vårterminen. För mer information om kostnaden , kontakta linjeledaren.

Takten i dina studier bestämmer du själv, men vi tydliggör hur farten bör vara för att du ska nå goda resultat. Kanske behöver vi också få dig att stanna upp och reflektera ibland. Vi har lång erfarenhet av att på ett bra sätt hjälpa vuxna studerande att klara studierna. Det övergripande målet på Allmän linje, oavsett nivå, är att förbättra de studerandes kunskaps- och bildningsnivå och därmed öka deras chanser till vidare studier och på arbetsmarknaden. Varje individ ska få växa som människa.

Grundläggande behörighet

Vår utgångspunkt är alltid att i första hand vägleda dig till en grundläggande behörighet för högskolestudier, vilket innebär att du måste bli godkänd i kurserna svenska 1, 2 och 3 (A, B), matematik 1a (A), engelska 5, 6 (A, B), naturkunskap 1a1 (A), samhällskunskap 1a1 (A), religionskunskap 1 (A) och historia 1a1 (A). Dessutom ska du sammanlagt ha studerat på gymnasium/vuxengymnasium och/eller folkhögskola i tre år. I parenteserna står de gamla kursnamnen enligt gymnasieskolans tidigare kursplaner. Vi ser till att du får rätt intyg när du slutar!

Studieomdöme

Du får inte betyg i olika ämnen utan ett helhetsomdöme som beskriver din studieförmåga. Omdömet ges fr o m läsåret 2013/14 i en sjugradig skala med huvudstegen Utmärkt, Mycket god, God och Mindre god. Mellan dessa kommer ytterligare tre skalsteg att finnas. Det gäller alla folkhögskolor i Sverige.

Självklart baseras omdömet på dina kunskaper, men också på hur du utvecklas, hur du kan planera och strukturera dina studier och på din förmåga att analysera och reflektera. Studieomdömet visar dina förutsättningar för fortsatta studier och faktorer som social förmåga och lektionsnärvaro vägs också in. För att få ett omdöme krävs att din närvaro på skolan är god och att du slutför alla uppgifter du fått under utbildningen. I annat fall får du ett intyg där det framgår att du varit inskriven vid Allmän linje.

Intyg

När du studerat ett år på SVF får du ett kursintyg med de ämnen du läst och antalet veckotimmar samt omdöme, om du vill ha ett sådant. Efter avslutade studier får du också ett intyg, ”Intyg för behörighet till högskolestudier”, med de behörigheter du läst in på SVF och med ditt omdöme. Efter avslutade studier får du automatiskt ett omdöme.

Folkhögskolorna har en egen kvotgrupp för sökande till högskola och universitet. Du har möjlighet att söka i den kvotgruppen om du har ett omdöme från Allmän linje. Vi förbereder dig också för att skriva högskoleprovet, vilket kan öka dina möjligheter till högre studier. Erfarenheten säger att studerande från folhögskola klarar sig bra på högskolan. Vårt sätt att förmedla kunskap, eller kanske snarare det förhållningssätt till kunskap du får på SVF, passar högskolan bra.

Antagning

Du som söker ska fylla minst 18 år det år studierna påbörjas. I undantagsfall kan du få börja det år du fyller 17, men då ska din hemkommun bevilja skolpeng. Du som haft drog- eller alkoholproblem ska ha varit drogfri minst ett år innan antagning.  Om vi har fler sökande än vi kan ta in, prioriterar vi dig som inte har fullständig gymnasieutbildning eller är arbetssökande. Dessutom är det viktigt om du ansökt före sista ansökningsdag och att din ansökan är komplett.

Kostnader

Du betalar själv din kurslitteratur, 1 500 – 2 000 kr/år, ev kostnader i samband med frilufts- och temadagar samt studieresor. Du kan läsa mer om kostnaderna här.

Hela Allmän linje

Tvådagars studieresa till Stockholm eller Köpenhamn under hösten, kostnad ca 650 kr för bussresa, logi och frukost. Resan är frivillig, väljer du att inte följa med deltar du i undervisning på skolan.

Allmän C

Europaresa under höstterminen, ingår i kursen. Kostnad ca 3 000 – 5 000 kr, beroende på resmål.

Studiestöd

Studier på Allmän linje ger dig rätt till studiestöd från CSN. Läs mer på www.csn.se.

Upplysningar om Allmän linje

Svf

Telefon: 036-30 69 00
E-post: svf@svf.fhsk.se 

Linjeledare: Sven Gustafsson

Telefon: 036-30 69 65
E-post: sven.gustafsson@svf.fhsk.se

Med reservation för ev ändringar.

Sidan uppdaterad 25 mars, 2020