Vi bryr oss om miljön

Södra Vätterbygdens folkhögskola har under många år kontinuerligt arbetat med miljöfrågor, vilket belyses av att en av grundpelarna i skolans verksamhetsidé är att verka för en hållbar utveckling. Vad det innebär lokalt kan du läsa mer om på den här sidan.

Strategier som påverkar miljöarbetet

Att tänka miljövänligt tycker vi är viktigt. I dialog med Svfs studerande försöker vi engagera även dem i skolans miljöarbete. Varje år äger också en stor mängd konferenser rum på Svf, och vi kan konstatera att miljön spelar en allt större roll för hur väl vi lyckas även på konferenssidan.

Ekonomi och miljö går ofta hand i hand. En uttalad ambition är att minska energiförbrukningen. 2005 investerade Svf i en pelletsanläggning både för att på sikt spara pengar och för att komma bort från beroende av olja, som är ett sämre alternativ för miljön. Hösten 2018 installerades dessutom 174 m2 solpaneler på taket av en av skolans byggnader. Vilket gör att på sommaren är vi i princip självförsörjande med ren och riktigt närproducerad el.

Är miljön på skolan god så trivs både kursdeltagare och konferensgäster, och de vill komma tillbaka.

Miljödiplom

Eftersom Svf har ett miljöledningssystem som uppfyller kraven i den nationella miljöledningsstandarden Svensk Miljöbas är vi miljödiplomerade av Jönköpings kommun.

Svfs miljöpåverkan (ett urval)

  • Enbart miljövänliga kemikalier köps in till städ och vaktmästeri.
  • Vid inköp av material väljs alltid det miljövänliga alternativet om skillnaden mellan faktorerna pris och kvalitet inte är väldigt stora.
  • Samtliga lysrör och lampor som köps in är miljöanpassade.
  • Energiförbrukningen går neråt, investeringar i ny teknik övervägs för att minska den ytterligare.
  • Andelen kravmärkta produkter i köket utökas kontinuerligt.
  • Enbart miljömärkt papper köps in.
  • Vid resor väljs tåg i så stor utsträckning som möjligt.
  • Glas, papper, plast, metall, batterier, komposterbart, wellpapp och grovafall sorteras.
  • Pappersförbrukningen skall hållas på en minimal nivå och har minskat de senaste åren.
  • Engångsmuggar, bestick och tallrikar undviks.

Svf:s arbete med miljöfrågor

Huvudansvarig för arbetet med miljöfrågor är skolans styrelse. Denna delegerar ansvaret till ekonomiansvarig, som även är ansvarig för fastighetsfrågor. Ekonomiansvarig är även med i skolans miljöråd.

I miljörådet är personal och studerande representerade. Personalens representanter väljs av Skolrådet, de studerandes av Studeranderådet.

Miljörådet sammanträder minst två gånger per termin, men oftast mer. Varje representant i värnet ansvarar för att ett antal punkter i miljöarbetet efterlevs och att skolan uppfyller kraven för miljödiplomering.

Miljöfrågorna är en stående punkt på skolråd (som är ett forum för alla anställda på skolan) som hålls fyra gånger per år och på lärarråd som hålls cirka 10 gånger per år.

Miljöfrågorna är även en stående punkt på styrelsens agenda.

Svf strävar efter att ha en god dialog med de studerande, via studeranderepresentanten eller direkt. Det är viktigt att de studerande känner att Svf lyssnar på deras synpunkter på och förslag till miljöarbetet.

Sidan uppdaterad 8 november, 2018